PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 15 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม สัญจรครั้งที่ 4 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม สัญจรครั้งที่ 4 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

วันที่ 15 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม สัญจร ครั้งที่ 4 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม และผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม  ได้เข้าพบปะกับบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม บรรบากาศเป็นไปด้วยความกันเอง มีการสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการงานต่างๆ จากคณาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมจะทำการรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้ นำมาแก้ไขในคราวต่อไป

 

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++