PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์ มนพ. เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสาน ครั้งที่ 5 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์ มนพ. เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสาน ครั้งที่ 5 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา

  

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 1 และโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสาน ครั้งที่ 5 โดยในปีนี้ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม 15 สถาบัน และมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 700 คน

การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ สื่อ นวัตกรรมการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ความคิดและทัศนคติซึ่งกันและกัน เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยและนวัตกรรมใหม่ๆให้เท่าทันต่อเวทีโลก โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “COMPUTER EDUCATION THAILAND 4.0” การอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านคอมพิวเตอร์ และการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++