PR-EDU ภาพบรรยายกาศ /17 ตุลาคม 2558/ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู:กิจกรรมสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอน 1 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดกิจกรรม โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 1 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ พลสนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดย อาจารย์ภาวดี พันธรักษ์ อาจารย์ประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู ในเวลาต่อมา ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการแะบัณฑิตศึกษา สนทนาถึงปัญหาโดยภาพรวมของนักศึกษาระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนและแนะนำทางการแก้ไขปัญหา มีนักศึกษาที่เข้าร่วมในโีครงการทั้งหมดดังนี้
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. สาขาวิชาสังคมศึกษา
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++