PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น AR

คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น AR

  

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น AR ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น AR

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++