PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะ/วิทยาลัยฯ ต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมแสดงเนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ

งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะ/วิทยาลัยฯ ต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมแสดงเนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร”

  

วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะ/วิทยาลัยฯ ต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมแสดงเนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร” ณ พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม นั้น มหาวิทยาลัยนครพนมได้ส่งชุดการแสดงเข้าร่วมในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร” จำนวน 2 ชุดการแสดง คือ การแสดงชุดฟ้อนศรีโคตรบูรณ์และการแสดงชุดนาคาภิรมย์ ซึ่งการแสดงทั้ง 2 ชุดนั้นถือเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวจังหวัดนครพนมและเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++