PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 17 กุมภาพันธ์ 2561 งานศูนย์ฝึกประสบการณ์การวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์การวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  

วันที่ 17กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม งานศูนย์ฝึกประสบการณ์การวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัด โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ คณะกรรมการบริหารงานศูนย์ฝึกประสบการณ์การวิชาชีพครู กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน ซึ่งวิทยากรที่มาบรรยาย ได้แก่ นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม หัวข้อเรื่องที่มาบรรยาย “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา” บรรยากาศของโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษาให้ความสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาเป็นอย่างมาก

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++