PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ชุมนุม D-mind Club สมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลสถาบันที่มีผู้เข้าร่วมโครงการมากที่สุดในระดับสถาบันขนาดเล็ก ชมรมพุทธศาสตร์ ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ครั้งที่ 36

ชุมนุม D-mind Club สมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลสถาบันที่มีผู้เข้าร่วมโครงการมากที่สุดในระดับสถาบันขนาดเล็ก ชมรมพุทธศาสตร์ ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ครั้งที่ 36

  

วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ที่ผ่าน ชมรมพุทธศาสตร์ ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะการสอบธรรมทางก้าวหน้า ครั้งที่ 36 และมอบรางวัลให้กับสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้รับรางวัลสถาบันที่มีผู้เข้าร่วมโครงการมากที่สุดในระดับสถาบันขนาดเล็ก โดยมีนักศึกษาในชุมนุม D-mind Club สมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ คณะครุศาสตร์ ได้เป็นผู้ไปรับมอบรางวัลดังกล่าว และมีนักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้
1.นางสาวสุภาพร แพงกันญา รางวัลสอบธรรมทางก้าวหน้า รอบผู้ประสานงาน รางวัลที่ 6 ใบประกาศพร้อมเงินรางวัล 1,500บาท
2.นางสาวเสาวลักษณ์ หม่อมพะเนาว์ รางวัลสอบธรรมทางก้าวหน้า รอบผู้ประสานงาน รางวัลที่ 9 ใบประกาศพร้อมเงินรางวัล 1,200บาท
3.นางสาวนารีรัตน์ คำนนท์ รางวัลผู้ประสานงานศูนย์สอบดีเด่น ใบประกาศพร้อมเหรียญรางวัล
4.นางสาวจารุวรรณ พรมคำ รางวัลผู้ประสานงานศูนย์สอบดีเด่น ใบประกาศพร้อมเหรียญรางวัล
5.นางสาวปริศนา เข็มมา รางวัลผู้ประสานงานศูนย์สอบดีเด่น ใบประกาศพร้อมเหรียญรางวัล
6.นางสาวหัสทยา พงษ์กิตภักดิ์ รางวัลผู้ประสานงานศูนย์สอบดีเด่น ใบประกาศพร้อมเหรียญรางวัล
7.นางสาวศิริประภา ศรีสุธรรม รางวัลผู้ประสานงานศูนย์สอบดีเด่น ใบประกาศพร้อมเหรียญรางวัล
8.นางสาวกนกพร วราแสน รางวัลผู้ประสานงานศูนย์สอบดีเด่น ใบประกาศพร้อมเหรียญรางวัล
9.นางสาวธยานี ยะภักดี รางวัลผู้ประสานงานศูนย์สอบดีเด่น ใบประกาศพร้อมเหรียญรางวัล
10.นางสาวปทิตตา นามโคตร รางวัลผู้ประสานงานศูนย์สอบดีเด่น ใบประกาศพร้อมเหรียญรางวัล
11.นายวุฒิพงศ์ ภูระวรรณ์ รางวัลผู้ประสานงานศูนย์สอบดีเด่น ใบประกาศพร้อมเหรียญรางวัล
12.นายพัสสน คะสีทอง รางวัลผู้ประสานงานศูนย์สอบดีเด่น ใบประกาศพร้อมเหรียญรางวัล
13.นายนราชิต หัตถมา รางวัลผู้ประสานงานศูนย์สอบดีเด่น ใบประกาศพร้อมเหรียญรางวัล
14.นายนิรุต จันทร์มาตร รางวัลผู้ประสานงานศูนย์สอบดีเด่น ใบประกาศพร้อมเหรียญรางวัล
15.นายธนพล ฤาชา รางวัลผู้ประสานงานศูนย์สอบดีเด่น ใบประกาศพร้อมเหรียญรางวัล
16.นายพลพรรดิ รางวัลผู้ประสานงานศูนย์สอบดีเด่น ใบประกาศพร้อมเหรียญรางวัล
และในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นักศึกษาชุมนุม D-mind Club สมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ คณะครุศาสตร์ พร้อมที่ปรึกษาชุมนุม ผศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ เข้ามอบโล่รางวัล ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++