PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดโครงการสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ "การสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น"

คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดโครงการสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ "การสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น"   

  

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดโครงการสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ "การสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 221 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มนพ. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มาเป็นประธานในโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++