PR-EDU ภาพบรรยายกาศ /27 ตุลาคม 2558/ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องด้วยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะครูศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาครูที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระบบการบริหารงานและบุคลากรที่มีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับภูมิภาคต่อไป โดยการนำทีมเข้าเยี่ยมชม จาก ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  แย้มกสิกร และคณะฯ นักวิจัย

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++