PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 3-4 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กิจกรรมอบรมกฏหมายสำหรับครูและเตรียมความพร้อม

คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กิจกรรมอบรมกฏหมายสำหรับครูและเตรียมความพร้อม   

  

วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กิจกรรมอบรมกฏหมายสำหรับครูและเตรียมความพร้อม ณ ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมมาเป็นประธานในโครงการฯ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กับ 5 เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีวิทยากรได้แก่
1. นายวัชรพล วิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า
2. นายสุรเนตร เนตรมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐ
3. นายธรนินท์ พิชิตมาร ครูชำนาญการโรงเรียนจินดาสินธ์วานนท์
4. นางสาวสุวิมล โคกคาน ครูชำนาญการโรงเรียนสายปัญญาสมาคม
หัวข้อในการบรรยายในครั้งนี้ คือ กฏหมายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู และ เตรียมความรู้สู่ครูผู้ช่วย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++