PR-EDU ภาพบรรยายกาศ/ 28 ตุลาคม 2558/ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2


 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู:กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

เมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม 2558 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดกิจกรรม โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและระเบียบข้อบังคับก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ให้กับนักศึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติและกฏเกณฑ์ต่างๆ ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++