PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 2-5 เมษายน 61 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะตามสายงานสำหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์ : กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะตามสายงานสำหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์ : กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ 

  

วันที่ 2-5 เมษายน 61 ที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะตามสายงานสำหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์ : กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีชรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟ จังหวัดชุมพร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในโครงการ ซึ่งมีวิทยากร 2 ท่าน คือรองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ พลสนะ และรองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ พร้อมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมทั้งหมด 37 คน

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++