PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 10 เมษายน 61 โครงการส่งเสริมความผูกพันและการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร : กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย

คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดโครงการส่งเสริมความผูกพันและการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร : กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย 

  

วันที่ 10 เมษายน 61 คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดโครงการส่งเสริมความผูกพันและการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร : กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้พรเนื่องในวันปีใหม่ไทย ซึ่งโครงการดังกล่าว มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น พิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธรูปประจำคณะฯ พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร และคณาจารย์ผู้อาวุโส บรรยากาศเป็นไปด้วย ความสามัคคี ความรักความผูกพันของบุคลากรภายในองค์

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++