PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 7 พฤษภาคม 61 มนพ. ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 23 ได้จัดกิจกรรม โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

มนพ. ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 23 ได้จัดกิจกรรม โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  

  

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 23 ได้จัดกิจกรรม โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ อาคารทิพยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยครพนม มาเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และ บุคลากรจากหน่วยงานตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 23 จำนวน 80 ท่าน กิจกรรมดังกล่าวได้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน (PLC) และสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ซึ่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการได้จัดตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++