PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 22 มิถุนายน 61 กิจกรรม 5ส คณะครุศาสตร์ มนพ.

ฝ่ายงานอาคารสถานที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริม 5 ส 

  

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ฝ่ายงานอาคารสถานที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส  ขึ้น ณ บริเวณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในกิจกรรม กิจกรรม 5 ส ประกอบด้วย สะสาง หรือการจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นแยกแยะให้ชัดเจน สะดวก การจัดการกับสิ่งที่จำเป็นให้เป็นระเบียบ สะอาด การทำความสะอาดสถานที่ทำงาน สุขลักษณะ การดูแลสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด สร้างนิสัย การรักษาระเบียบวินัย ในการทำ 5 ส อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ จะช่วยให้มีความสะดวกปลอดภัยและการมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานซึ่งส่งผลยังสภาพจิตใจที่ดีของพนักงานของเรา อีกทั้งยังลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานอีกด้วย

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++