PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 5-7 กรกฎาคม 61 คณะครุศาสตร์ มนพ.เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

คณะครุศาสตร์ มนพ.เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

  

วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561  คณะครุศาสตร์ มนพ.เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคาร จตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งการประเมินหลักสูตรมีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการจัดการศึกษา  เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพ  การประกันคุณภาพของการศึกษาหลายๆ ระดับ  ตั้งแต่ระดับห้องเรียน  ระดับโรงเรียน  ระดับเขตจนถึงระดับชาติ  ผู้ที่มีบทบาทในการประเมินทั้งในระดับผู้จัดทำนโยบายการศึกษา  ผู้กำกับดูแล  จนถึงระดับผู้ปฏิบัติ  จึงควรทำความเข้าใจกับประเด็นต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการประเมินหลักสูตรให้ชัดเจน  เพื่อจะได้กำหนดวางแผนการประเมินหลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการประเมิน  และสามารถนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ได้จริง

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++