PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 9 กรกฎาคม 61 คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน คณะครุศาสตร์ (ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน คณะครุศาสตร์ (ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560

  

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน คณะครุศาสตร์ (ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขต่างๆ จากคณะกรรมการประเมิน เพื่อนำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++