PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 16 สิงหาคม 61 สโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มนพ. จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

สโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มนพ. จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 

  

วันที่ 16 สิงหาคม 61 สโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มนพ. จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ โรงยิม คณะครุศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มาเป็นเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะครุศาสตร์ เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย แสดงออกถึงความเคารพของศิษย์ที่มีต่อครูซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆ และเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของไทยในการทำพานไหว้ครู

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++