PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 1 กันยายน 61 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.ร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงาน ครุศาสตร์ มนพ.

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.ร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงาน ครุศาสตร์ มนพ.

 

  

วันที่ 1 กันยายน 61 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะจัดโครงการสัมมนาบริการการศึกษา "ผู้บริหารสถานศึกษายุคประเทศไทย 4.0 กับการศึกษาที่ยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องประเทศไทย 4.0 กับการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ ระหว่าง 2 หน่วยงาน

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++