PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 10 ตุลาคม 61 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ กิจกรรม : สัมมนากลางปีและปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ กิจกรรม : สัมมนากลางปีและปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

  

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ กิจกรรม : สัมมนากลางปีและปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 57) ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คราจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++