PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 22 ตุลาคม 61 ครุศาสตร์ มนพ.จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เปิดเวทีสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

ครุศาสตร์ มนพ.จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เปิดเวทีสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 

  

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 โดยมี ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงานประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ นิสิต-นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน งานประชุมและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 450 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จากสาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักวิชาการ และนักวิจัยจาก 15 สถาบัน เข้าร่วม ทั้งนี้ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ยังได้ร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยกล่าวว่า การศึกษาในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงสูงในด้านเทคโนโลยี ครู-อาจารย์ผู้สอนยุคใหม่ จะต้องมีความพร้อมในด้านการสอน อย่างเช่น ด้านทรัพยากรบุคคล หลักสูตรการสอนที่ตอบโจทย์ในโลกยุคปัจจุบัน อาจจะต้องมีการจัดหลักสูตรร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้านดิจิทัล ให้เข้ากับบริบทการศึกษาในปัจจุบัน นอกจากนี้ตัวผู้สอนเองจะต้องมีสมรรถนะและทักษะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านดิจิทัล ด้านการเรียนรู้ ด้านภาษา ด้านสะเต็มศึกษา และด้านศาสตร์พระราชา เพื่อนำมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเป็นการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ในยุค 4.0

 

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++