PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ: กิจกรรมตามรอยวรรณคดีไทยสู่มิติการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ: กิจกรรมตามรอยวรรณคดีไทยสู่มิติการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ: กิจกรรมตามรอยวรรณคดีไทยสู่มิติการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณคดีไทยอย่างลึกซึ้ง กิจกรรมนี้ได้รับเกียตริจาก นายจักรกฤต โยมพยอม หรือคลูทอม คำไทย ผู้มีชื่อเสียงในด้านวรรณคดีไทย

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++