PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 25 ธันวาคม 61 โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ทั้งภายในและภายนอกคณะ : กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครุศาสตร์

โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ทั้งภายในและภายนอกคณะ : กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครุศาสตร์

  

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ทั้งภายในและภายนอกคณะ : กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครุศาสตร์ กำหนดดำเนินโครงการ ณ อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน เพื่อให้บุคลากรคณะครุศาสตร์มีกิจกรรมนันทนาการที่ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้บุคลากรได้พบปะร่วมสังสรรค์ สานสัมพันธ์อันเป็นแนวทางหนึ่งของการสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร เพื่อสร้างสัมพันธ์กับองค์กรส่วนท้องถิ่นและองค์กรภายนอกคณะครุศาสตร์

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++