PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 28 พฤศจิกายน 2558 โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู:กิจกรรมอบรมพัฒนาท้ักษะทางการเขียนและการพูดภาษาไทยสำหรับครู


 โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู:กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางการเขียนและการพูดภาษาไทยสำหรับครู

เมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดกิจกรรม โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางการเขียน และการพูดภาษาไทยสำหรับครู เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนภาษาไทยในโอกาสต่างๆ ได้ถูกต้อง วิธีการพูดภาษาไทยในโอกาสต่างๆ ความแตกต่างระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++