PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 16 มกราคม 2562 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะ และส่งเสริมการคัดแยกขยะ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะ และส่งเสริมการคัดแยกขยะ

  

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะ และส่งเสริมการคัดแยกขยะ ณ คณะครุศาสตร์ , วัดศรีบุญเรือง (บ้านเนินสะอาด) , สำนักสงฒ์อรัญวิเวก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนและวัดบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาดมีความน่าอยู่ และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะ ได้ถูกต้อง

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++