PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 23 มกราคม 62 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และกรอบมาตรฐานวุฒิแห่งชาติ กิจกรรมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และกรอบมาตรฐานวุฒิแห่งชาติ กิจกรรมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

  

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และกรอบมาตรฐานวุฒิแห่งชาติ กิจกรรมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเรียนรู้ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับแนวทางเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++