PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (การสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกม)

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (การสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกม)

  

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (การสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกม) ณ ห้อง ED212 อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมมาเป็นประธานในกิจกรรม และในกิจกรรมดังการ คุณครู อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา มาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง การสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกมและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++