PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาจัดทำสื่อและจัดสภาพห้องเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัยของนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านหาดทรายเพ (ร.ร.ตชด.)

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาจัดทำสื่อและจัดสภาพห้องเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัยของนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านหาดทรายเพ (ร.ร.ตชด.)

  

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ร่วมกันเตรียมความพร้อมและลงพื้นที่โรงเรียน โดยจัดทำสื่อและจัดสภาพห้องเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัยของนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านหาดทรายเพ (ร.ร.ตชด.) จ.นครพนม เพื่อรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++