PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 2 มีนาคม 2562 การประกวดชุดประดิษฐ์ภูมิปัญญาไทย งานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 22 "ศาสตร์ของพ่อร้อยต่อนวัตกรรมการเกษตร"

การประกวดชุดประดิษฐ์ภูมิปัญญาไทย  งานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 22 "ศาสตร์ของพ่อร้อยต่อนวัตกรรมการเกษตร"

  

วันที่ 2 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ส่งประกวดชุดประดิษฐ์ภูมิปัญญาไทย งานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 22 "ศาสตร์ของพ่อร้อยต่อนวัตกรรมการเกษตร" โดยการสร้างสรรค์ชุดประดิษฐ์จากวัสดุพื้นบ้าน ซึ่งปีนี้มีผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 11 ชุดการประกวด  ซึ่งผลการประกวด ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ ผู้สร้างสรรค์ผลงานคือ นายนันทวรภัทร พิมพ์ศักดิ์ และคณะ
2.รองชนะเลิศอันดับ 1 ได่แก่ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
3.รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายทรงวุฒิ แสนแป้ ศิษย์เก่าวิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
และภาพบรรยากาศและการแสดงก่อนเริ่มการประกวด จากคณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++