PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 9 มีนาคม 2562 โครงการปฐมวัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 23

โครงการปฐมวัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 23

  

วันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมโครงการปฐมวัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดประสบการณ์ใหม่ๆ ต่อกัน เพื่อการพัฒนาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++