PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 22 มีนาคม 2562 โครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรม : พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู

โครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรม : พบครูต้นแบบและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู

  

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 62 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรม : พบครูต้นแบบและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน และกล่าวรายงานโครงการโดย อาจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งฟังการบรรยาย หัวข้อเรื่อง ครูต้นแบบและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู โดยพระครูศรีปริยัติการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม เจ้าอาวาสวัดโอกาส

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++