PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 29 มีนาคม 2562 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าประเมินมาตรฐานการผลิตบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าประเมินมาตรฐานการผลิตบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

  

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 62 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าประเมินมาตรฐานการผลิตบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++