PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 9-10 เมษายน 2562 งานสืบสานประเพณี "ตรุษสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนครพนม

งานสืบสานประเพณี "ตรุษสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนครพนม

  

เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณี "ตรุษสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร (เนินสะอาด) และวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ทั้งภายในและภายนอกคณะ กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในโครงการ ซึ่งมีพิธีสรงน้ำพระพุทธมงคลวิสุทธิญาณ และพิธีรดน้ำขอพรจาก คณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้อาวุโส ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. ณ บริเวณ อาคารจตรุวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++