PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (รหัส 59)

โครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (รหัส 59)

  

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (รหัส 59) ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมี ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++