PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

  

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะครุศาสตร์ แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++