PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 โครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : พบผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง

โครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : พบผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง

  

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : พบผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++