PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

  

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++