PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

  

เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 4.29 อยู่ในระดับดี

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++