PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหา

เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหา

  

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ : กิจกรรมวันแม่ เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงยิม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++