PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 5-6 ธันวาคม 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคและวิธีการการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก ฯ"


 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคและวิธีการการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาสำหรับเด็กปฐมวัยในกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกรอบ 4"

เมื่อวันที่ 4-5 ธันวาคม  2558 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย ได้รู้ถึงเทคนิคและวิธีการการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหาสำหรับเด็กปฐมวัย  โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  พลสนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงานในพิธีกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างดี ประกอบกับเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++