PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 24-25 ธันวาคม 58 สัมมนา"นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม ฯ"


 "นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระดับพื้นที่ว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economunity - AEC) และการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ"

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม  2558 ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
     มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรม การสัมมนาดังกล่าวขึ้น โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดยท่าน ผศ.ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
- เวลา 09.30 เป็นต้นไป. ท่านประธานในพิธีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนมได้กล่าวเปิดงาน และบรรยายหัวข้อ "นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระดับพื้นที่ว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economunity - AEC) และการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ"  

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
- เวลา 09.00 น. ได้รับโอวาทหัวข้อ "คุณธรรมกับการทำงานอย่างมีความสุข"
- เวลา 10.45 น. ได้รับฟังบรรยายจาก นางตรีนภา คธาวุธ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม ในหัวข้อเรื่อง "การเสริมสร้างค่านิยม และปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ"
- เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ได้รับฟังบรรยายจาก ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ในหัวข้อเรื่อง "นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ"
   ทั้งนี้ได้มีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++