PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 4 มกราคม 59 มอบกระเช้าปีใหม่ให้ท่านรักษาราชแทนคณบดีคณะครุศาสตร์


 "มอบกระเช้าปีใหม่แด่ท่าน รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  พลสนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม"

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ณ อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คณาจารย์และบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกคนได้มอบกระเช่้าปีใหม่แด่ท่าน รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ พลสนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ สื่อความหมายด้วยความรักและเคาระที่ดีเปรียบเสมือนกับความรู้สึกของบุคลากรทั้งหมดภายในคณะฯ ที่มีแด่ท่าน

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++