PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 6 มกราคม 59 มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ท่านผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม


 "มอบกระเช้าปีใหม่แด่ท่านผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม"

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.09 น. ท่านรองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ พลสนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ไปมอบกระเช้าปีใหม่แด่ท่านผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนมณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วยท่าน
     1. ท่าน ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
     2. ท่าน ดร.สมเกียรติ  กสิกรานันท์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
     3. ท่านอาจารย์พัฒน์ธวัตร  เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
     4. ท่านอาจารย์ทัศนีย์ พลแก้ว รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
     5. ฯลฯ
ทั้งนี้นับเป็นการส่งความสุขให้แก่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชาวคณะครุศาสตร์นับถือซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยสืบต่อกันมา

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++