โครงการหลักสูตรอบรมพัฒนาครูประจำการ ปีงบประมาณ 2560

DOWNLOAD ตารางอบรมโครงการ


โครงการหลักสูตรอบรมพัฒนาครูประจำการ ปีงบประมาณ 2560

1. รหัสหลักสูตร 60000121 หลักสูตรการใช้ ICT ในการเรียนการสอนและการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  

[รายละเอียดโครงการ]      [รายละเอียดหลักสูตร]     [อื่นๆ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.  รหัสหลักสูตร 60100022 หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Execultive Function : EF)  

[รายละเอียดโครงการ]      [รายละเอียดหลักสูตร]     [อื่นๆ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.  รหัสหลักสูตร 60100040 หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย เพื่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคมของผู้เรียน ระดับปฐมวัย  

[รายละเอียดโครงการ]      [รายละเอียดหลักสูตร]     [อื่นๆ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.  รหัสหลักสูตร 60208039 หลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  

[รายละเอียดโครงการ]      [รายละเอียดหลักสูตร]     [อื่นๆ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.  รหัสหลักสูตร 60304005 หลักสูตรการพัฒนาสื่อและเทคนิคการสอนสังคม  

[รายละเอียดโครงการ]      [รายละเอียดหลักสูตร]     [อื่นๆ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. รหัสหลักสูตร 60990475 หลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  

[รายละเอียดโครงการ]      [รายละเอียดหลักสูตร]     [อื่นๆ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------