อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมผู้ที่มีความสนใจเข้าฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 มาแล้วอย่างน้อย 1 มาตรฐาน  เพื่อให้มีความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูครบ  9  มาตรฐาน  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  24  มกราคม พ.ศ. 2561  เวลา  09.00 -15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ  วันหยุดนักขัตฤกษ์  และวันหยุดชดเชย)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา โดยวิธีเทียบโอน ทดสอบ หรือ ฝึกอบรม มาแล้วอย่างน้อย ๑ มาตรฐาน โดยได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ จากคุรุสภาแล้ว หรือ
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คณะกรรมการ คุรุสภามีมติให้การรับรอง

หลักฐานการสมัคร

 1.  สำเนา”บัตรประจำตัวประชาชน” หรือ สำเนา”หนังสือเดินทาง” (Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 1. สำเนา”หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล” (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 2. สำเนา”ปริญญาบัตร” และ “ใบแสดงผลการศึกษา” (Transcript) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 1. สำเนา”วุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา” โดย การเทียบโอน การทดสอบ หรือ การฝึกอบรม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 1. กรณีใช้”ผลการฝึกอบรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙” ให้แนบ”ประกาศผลการฝึกอบรมที่มีรายชื่อของตนเอง” (สืบค้นและพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของคุรุสภา) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 1. กรณีผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คุรุสภาให้การรับรอง ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)

  ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนในระบบสารสนเทศบริการอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) ของคุรุสภาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และเมื่อระบบฯ ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถพิมพ์เอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครฝึกอบรม
 1. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นดำ ชุดสุภาพ ขนาด  1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

ผู้ที่สนใจสมัครฝึกอบรม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

นางสาวอรอนงค์  คำคนซื่อ    เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

โทร. 042-587181  หรือ  สอบถามได้ที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   


เอกสารแนบ     กำหนดการจัดฝึกอบรม