แบบฟอร์มฝ่ายงานบัณฑิตศึกษา

เอกสารทั่วไป
1. แบบฟอร์มการเขียนโครงการวิจัย คณะครุศาสตร์  Download
2. หนังสือขอไปราชการ นักศึกษาระดับปริญญาโท รายละเอียดแนบ

3. รวมคู่มือ การทำ TS-IS 2557  Download
4. เข้าร่วมประชุมวิชการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อ (The 5 CPRU National Conference) ณ หอประชุมสระหงส์ 1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2559 เอกสารแนบ
5. คู่มือนักศึกษาและระเบียบการ-ป.บัณฑิต-คระครุศาสตร์-ม.นครพนม เอกสารแนบ
6. คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา-ปีการศึกษา-2565 เอกสารแนบ


 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1. ขออนุมัติชื่อเรื่อง  เอกสารแนบ
2. ขอสอบเค้าโครง  เอกสารแนบ

3. รายงานผลสอบเค้าโครง  เอกสารแนบ
4. ขออนุมัติสอบ-IS  เอกสารแนบ
5. รายงานผลสอบ-IS  เอกสารแนบ


วิทยานิพนธ์
1. ขออนุมัติชื่อเรื่อง เอกสารแนบ

2. ขออนุมัติสอบเค้าโครง  เอกสารแนบ
3. แบบส่งรายงานผลการสอบและเค้าโครงวิทยานิพนธ์  เอกสารแนบ
4. ขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์  เอกสารแนบ
5. แบบส่งรายงานผลการสอบและวิทยานิพนธ์ เอกสารแนบ
6. แบบส่งผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ เอกสารแนบ


 เอกสารอื่นๆ
1. หนังสือแจ้งรับทราบหลักสูตรจากสำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา เอกสารแนบ
2. หนังสือแจ้งรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา  เอกสารแนบ