แบบฟอร์มงานการเงินและบัญชี


 เอกสารเกี่ยวกับงานการเงินคณะครุศาสตร์ มนพ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2. แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ บก.ชล.3 )
3. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
4. ใบสำคัญรับเงิน
5. แบบฟอร์มการเบิกการศึกษาบุตร
6. บันทึกข้อความสรุปรายงานแนบเบิก
7. หนังสือมอบฉันทะ

8.บันทึกเบิกค่าอาหาร-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
8.1 บันทึกค่าอาหาร-อาหารว่างและเครื่องดื่ม
9. แบบบันทึกขอเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
10. แบบฟอร์มการบันทึกขอเบิกค่าตอบแทนต่างๆ
11.บันทึกข้อความเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
12. แบบฟอร์มค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษา
13. แบบฟอร์มค่าประกันของเสียหาย
14. ตัวอย่างยืมเงินทดลองราชการคณะครุศาสตร์-2564
15.แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก-2565
16. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลKTB
17.ตัวอย่างKTB
18.แนวปฏิบัติในการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
19.ค่าตอบแทนต่างๆ-แบบออนไลน์
20.ค่าตอบแทนวิทยากรออนไลน์
21.บันทึกข้อความเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคล
22.บันทึกข้อความเงินสนับสนุนโครงการบริการ

23.บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางโดยเครื่อง