แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน


 แผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
1. แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) คณะครุศาสตร์   Download
2. แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) คณะครุศาสตร์ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2561) Download
3. แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) คณะครุศาสตร์ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2562) Download
4. แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) คณะครุศาสตร์ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2563) Download
5. แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) คณะครุศาสตร์ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564) Download
6. แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) คณะครุศาสตร์ ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ.2565   Download
7. แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) คณะครุศาสตร์ ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ.2566   Download
8. แผนยุทธศาสตร์-2565-2569-คณะครุศาสตร์-ฉบับทบทวนปีงบ-67   Download


 แผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1) Download
2. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (2)  Download
3. แผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผนกลางปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 Download
4. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  Download
5. แผนปฏิบัติราชการ (ปรับกลางปี)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Download
6. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
7. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับกลางปี)  Download
8. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  Download
9. แผนปฏิบัติราชการ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563  Download
10. แผนปฏิบัติราชการ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563-ปรับกลางปี-ครั้งที่1-1เมษายน-63  Download
11. แผนปฏิบัติราชการ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2563 -ปรับกลางปี-ครั้งที่-2  Download
12. แผนปฏิบัติราชการ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2564  Download
13. แผนปฏิบัติราชการ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2564 -ปรับกลางปี ครั้งที่ 1 Download
14. แผนปฏิบัติราชการ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2565 -ต้นปี  Download
15. แผนปฏิบัติราชการ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2565 -ปรับกลางปี  Download
16. แผนปฏิบัติราชการ-คณะครุศาสตร์-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566-ต้นปี-ผ่านสภา-4-ธ.ค.65 Download
17. แผนปฏิบัติราชการ-คณะครุศาสตร์-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566-(ปรับกลางปี) Download
18. แผนปฏิบัติราชการ-คณะครุศาสตร์-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2567-ต้นปี-ผ่านสภา-5-พ.ย.-66 Download


แผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
1. แผนบริหารความเสี่ยง-คณะครุศาสตร์-มหาวิทยาลัยนครพนม-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566  Download
2. แผนบริหารความเสี่ยง-คณะครุศาสตร์-มหาวิทยาลัยนครพนม-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2567  Download


 รายงานประจำปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
1. รายงานประจำปีงบประมาณ 2559   Download 
2. รายงานประจำปีงบประมาณ 2560  Download
3. รายงานประจำปีงบประมาณ 2561  Download
4. รายงานประจำปีงบประมาณ 2562  Download
5. รายงานประจำปีงบประมาณ 2563  Download
6. รายงานประจำปีงบประมาณ 2564  Download
7. รายงานประจำปีงบประมาณ 2565  Download
8. รายงานประจำปีงบประมาณ 2566  Download


แบบฟอร์มเสนออนุมัติโครงการ
1. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Download   
2. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  Download
3. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565  Download
4. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566  Download
5. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  Download


แบบฟอร์มการรายงานผลโครงการ / การศึกษาดูงาน
1.แบบฟอร์มรายงานการจัดกิจกรรม-ไปราชการ-ดูงาน Download

2.แบบฟอร์มผลงานที่ได้รับการยกย่อง-เชิดชูเกียรติ Download


แบบฟอร์มการเสนอโครงการปรับแผนกลางปี
1. แบบฟอร์มการแจ้งปรับแผนปฏิบัติราชการกลางปี  Download


เอกสารอื่นๆ
1. แบบฟอร์มเสนอของบประมาณจัดทำโครงการและรายจ่่ายประจำ(เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ)  Download

2. เอกสารประกอบการเสนอโครงการบูรณาการ-24-แผนงาน Download
3. แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง Download
4. แบบฟอร์มรายงานกิจกรรม-จดหมายข่าว Download 
5. แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบ 68
     5.1 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-TOR-2568-ตัวอย่าง  Download
     5.2 ตัวอย่างแบบแปลน-ปร.4-6  Download
     5.3 ตัวอย่าง-ONE-PAGE-สิ่งก่อสร้าง  Download
     5.4 .ลำดับความสำคัญงบลงทุน-68-ใส-S-Curve  Download


 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download