แบบฟอร์มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานโสตทัศนูปกรณ์/ประชาสัมพันธ์


แบบฟอร์ม
1.  แบบฟอร์มส่งข่าวสำหรับงานจุลสารประชาสัมพันธ์  download 
2.  แบบฟอร์มส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  download  
3.  แบบฟอร์มส่งจดหมายข่าว 2565  download  


เอกสารอื่นๆ 
1.แบบฟอร์มการยืม/คืน พัสดุครุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.  + เอกสาร ms-word   + เอกสาร PDF
2.แบบฟอร์มรายงานกิจกรรม-จดหมายข่าว Download