แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารคำสั่ง ประจำปีการศึกษา 2559
1. คำสัง Improvement Plan ปี 2559  Download
2.
คำสั่ง KM ปี2559.pdf   Download
3.
คำสั่งงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2559   Download


เอกสารคำสั่ง ประจำปีการศึกษา 2560
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา-Improvement-Plan-ปีการศึกษา-2560  Download
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการองค์ความรู้-KM-ประจำปีการศึกษา-2560 Download 
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา-ปีการศึกษา-2560 Download 
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพสำนักงานคณบดี-ปีการศึกษา-2560 Download


เอกสารคำสั่ง ประจำปีการศึกษา 2561
1.คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Download
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการจัดการองค์ความรู้  (KM)  ด้านการวิจัยและด้านการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจำปีการศึกษา  2561 Download


 เอกสารคำสั่ง ประจำปีการศึกษา 2562
1.คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา  2562 Download
2.คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน  ประจำปีการศึกษา  2562 Download


 เอกสารคำสั่ง ประจำปีการศึกษา 2563
1.คำสั่งประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2563 Download


เอกสารคำสั่ง ประจำปีการศึกษา 2564
1.คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Download
2.คำสั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2564
 Download 
3.คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) Download 


เอกสารคำสั่ง ประจำปีการศึกษา 2565
1.คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Download


เอกสารคำสั่ง ประจำปีการศึกษา 2566
1.คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 Download
2.คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 Download
3.คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) Download


เอกสารอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2559
1. NRMSIntegrationProposalManual  Download
2. คู่มือ NRMS ทุนแผ่นดินนักวิจัย Download 
3. แบบสอบถามปัญหาในการใช้งานระบบ CHE แบบฟอร์ม 
4. แนวทางการประเมินประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2559 Download
5. วงรอบการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน Download 
6. แบบฟอร์ม มคอ.7 Download 
7. ค่าเป้าหมาย ปกศ.59 update 1 มิ.ย. 60 Download 
8. ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 Download 
9. ระบบและกลไกลงานประกันคุณภาพการศึกษา Download
10. รายงานการประชุมคณะครุศาสตร์ มนพ.  Download  
11. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนของกิจกรรม FLC  Download
12. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยของกิจกรรม FLC  Download
13. แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับสายสนับสนุนกิจกรรม FLC  Download


 เอกสารอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2560
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา-Improvement-Plan-ปีการศึกษา-2560 Download
2. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2560 Download
3. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  Download
4. ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา-2560  Download
5. ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  Download
6. แบบฟอร์ม มคอ.7 เกณฑ์ 2548 Download


เอกสารอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2561
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา  2561 Download
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา  2561 Download
3. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2561  Download

4. ปฏิทินประกัน-2561Download
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2561  (รอบ  6  เดือน)Download
6. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม Download
7. รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ  ประจำปี  2561  Download
8. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  ปกศ.2561   Download

9. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  ปกศ.2561   Download


 เอกสารอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2562
1. ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบ 2563 ประจำปีการศึกษา 2562  Download
2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา  2562  Download
3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2562  Download
4. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา  2020 Download
5. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา  2562 Download
6. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาระดับสนับสนุนการเรียนการสอน  ประจำปีการศึกษา  2562 Download
7. รายงานการประเมินตนเองระดับอุดมศึกษา  ประจำปี  2562 Download


เอกสารอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2563
1.แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม (ระดับหลักสูตร) Download
2.แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (ระดับหน่วยงานสนับสนุน) Download
3.แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (ระดับคณะ) Download
4.คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 Download
 


 เอกสารอนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
1.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(ป.เอก) Download
2.สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ป.โท) Download
3.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(ป.ตรี) Download
4.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(ป.ตรี) Download 

5.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ป.ตรี) Download
6.สาขาวิชาภาษาไทย(ป.ตรี) Download
7.สาขาวิชาสังคม(ป.ตรี) Download 

8.หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู Download 


 รายงานผลการดำเนินงานการดำเนินงานประกันคุณภาพ รอบ 6 เดือน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
1.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(ป.เอก) Download
2.สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ป.โท) Download
3.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(ป.ตรี) Download
4.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(ป.ตรี) Download 

5.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ป.ตรี) Download
6.สาขาวิชาภาษาไทย(ป.ตรี) Download
7.สาขาวิชาสังคม(ป.ตรี) Download 

8.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ป.ตรี) Download 
9.สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ป.ตรี) Download 
10.สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (ป.ตรี) Download 
11.หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู Download 


เอกสารอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2564
1.รายงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) (รอบ 6 เดือน) คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม (ระดับหน่วยงานสนับสนุน) ประจำปีการศึกษา 2564
(จากผลการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563)  
Download

2.แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564 Download
3. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564 ระยะ 6 เดือน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม Download
4. รายงานองค์ประกอยการควบคุมภายใน 
Download


เอกสารอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2566
1.แบบประเมินคุณภาพตำราประจำปี 66  Download
2.คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566  Download
3.รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  Download
4.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  Download